ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ผลักดันการพัฒนาเกาะทั่วประเทศอย่างยั่งยืน  มุ่งสู่การเป็น “เกาะท่องเที่ยวที่มีชีวิตแห่งเอเชีย"
วันที่ 27 พ.ค. 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ” เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม

นายธานินทร์  ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการกำกับการดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและชุมชน และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกพื้นที่ โดยการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวหนึ่งที่ประเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลก แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะหรือหมู่เกาะของไทยได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวเกาะในประเทศหลายล้านคนต่อปี 

ในระยะที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวประเภทเกาะของไทยเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง 
ขาดกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และขาดการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และชุมชน สะท้อนให้เห็นจากสภาพการณ์ปัจจุบันของเกาะหลายแห่งในประเทศที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง จนมิอาจจะฟื้นฟูสภาพได้ 

ในการนี้ สศช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ 
จึงได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประเมินสถานภาพและศักยภาพของเกาะทั่วประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ความต้องการของตลาดและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น บนหลักการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ควรกระจายไปสู่คนในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่จะเป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

ทั้งนี้ ผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการฯ สรุปได้ว่า เกาะในประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเกาะจำนวนหนึ่งที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลงสืบเนื่องจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งดำเนินมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลไม่ให้ถูกทำลายไป เพื่อพัฒนาเกาะในประเทศไทยให้เป็นเกาะท่องเที่ยวที่มีชีวิตแห่งเอเชีย ให้เติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข่าว : สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์