ข่าวสาร/กิจกรรม
รายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
วันที่ 27 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างรายงานการศึกษาโครงการฉบับสมบูรณ์ของโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงครั้งที่ 2 ก่อนนำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงผลการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำมาเป็นแนวทางร่วมส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะให้มีคุณภาพต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์