ข่าวสาร/กิจกรรม
พิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยและแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนฯ 12
วันที่ 25 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ประกอบด้วย นายสุริยา  จันทรกระจ่าง และนายทีปรัตน์  วัชรางกูร พร้อมด้วย นางชุลีพร  บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร ตลอดจนสร้างรายได้ให้เกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหารของประเทศต่อไป

วิสสุตา  บุญมี  ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  ถ่ายภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์