ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาทางและแหล่งน้ำสาธารณะในที่ราชพัสดุแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
วันที่ 24 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาทางสาธารณะและแหล่งน้ำสาธารณะในที่ราชพัสดุแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด โดยมี นางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (ผอ.สพท.) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางสาวสุนิสา  บุญโยภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพื้นที่และเมือง รักษาการ ผอ.สพท. เข้าร่วมประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และแนวทางแก้ปัญหาเส้นทางและบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ในแปลงที่ดินก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาทิ จังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ 

นพดล  ธัญญาดี  ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  ถ่ายภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์