ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย
วันที่ 24 พ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr.Thomas Davin ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Children's Emergency Fund : UNICEF) ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ สศช. พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ UNICEF เกี่ยวกับการขจัดความยากจน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) โดยมี นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ร่วมหารือด้วย

ข่าว ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์