ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
วันที่ 18 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางณัฐยา อัชฌากรลักษณ์ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย กับคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) นำโดย U Hantha Myint ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การเข้าร่วมของฝ่ายญี่ปุ่น และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป

ข่าว/ภาพ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์