ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย เตรียมการด้านข้อมูลโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
วันที่ 4 เม.ย. 2559
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 532 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยเพื่อหารือประเด็นเตรียมการด้านข้อมูลโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สำหรับจัดการบรรยายสรุปแก่รัฐบาลชุดใหม่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ในโอกาสนี้ นางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายธานี แสงรัตน์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) รวมถึงผู้แทนจากกรมเอเชียตะวันออก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สพพ. และเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์