ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมศึกษาดูงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
วันที่ 1 เม.ย. 2559
          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยมี นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมประชุม
 
         ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร สศช. ได้ศึกษาสภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และพื้นที่เชื่อมโยงด้านชายแดน ไทย-เมียนมา (ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี-บริเวณทิกิและพญาตองซู ประเทศเมียนมา) รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์