ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
วันที่ 29 มี.ค. 2559
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙  ที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลการตอบแบบประเมิน  ITA  สำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรระดับต่างๆ เข้าร่วมอย่างล้นหลาม

การประเมินครั้งนี้ มีผู้บริหาร สศช. ได้แก่  นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ  รองเลขาธิการฯ และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ๓ ท่าน ได้แก่ นายมนตรี  บุญพาณิชย์ นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ และนายดนุชา  พิชยนันท์  ร่วมในการตอบแบบประเมิน พร้อมผู้แทนจากทุกสำนักและกลุ่มงานต่างๆ จำนวนมากกว่า  ๑๒๐ คน

ทั้งนี้ โครงการ  ITA  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปี  ๒๕๕๙ เป็นโครงการที่สำนักงาน ป.ป.ท. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม  มีรายละเอียดในการดำเนินการประกอบด้วย

๑. กรอบแนวคิดการประเมิน ๕ ด้าน ได้แก่ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชัน วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร และคุณธรรมในการทำงานขององค์กร ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วย น้ำหนักประเด็นการประเมิน หัวข้อคำถาม และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

๒. รูปแบบการประเมิน ประเมินทางบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ โดยพิจารณาจากการตอบคำถาม ในแบบประเมินพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน และผลสำรวจการรับรู้ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

๓. วิธีการประเมิน ใช้แบบสอบถามในการสำรวจข้อมูลจากทั้ง ๕ องค์ประกอบ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ ๑ การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับหน่วยงาน ( แบบ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประเภทที่ ๒ การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (แบบ  Internal  Integrity & Transparency  Assessment: IIT)  และ ประเภทที่ ๓ การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานสำหรับบุคคลภายนอก (แบบ External  Integrity & Transparency Assessment: EIT)

๔. เกณฑ์การประเมิน  กำหนดคะแนน  ๐-๑๐๐  โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่  (๑)  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำมาก (๒) มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ (๓) มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง (๔) มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง และ  (๕) มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก

๕. ผลการดำเนินการที่ผ่านมา  สศช.  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง และมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นปีแรกในการดำเนินการ  สศช. ได้  ๗๕.๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  สศช. ได้ ๗๙.๒๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์