ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 8 และ 10
วันที่ 8 มี.ค. 2559
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ครั้งที่ 3/2559 เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวไประดมความคิดเห็นในระดับภาค และนำผลสรุปที่ได้มาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

การประชุมดังกล่าวมี นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการ สศช. นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ และ นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านโนบายและแผนงาน เป็นฝ่ายเลขานุการ และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สศช. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์