ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
วันที่ 18 มี.ค. 2559
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นายประพันธ์  มุสิกพันธุ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ การกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

โฆษก สศช. เปิดเผยว่า สาระสำคัญของการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย (1) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริมการเกษตร จ.หนองคาย (2) โครงการพัฒนาแก้มลิง จ.อุดรธานี (3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.บึงกาฬ และ (4) โครงการประตูระบายน้ำลำพะเนียงหลวงปู่หลอด จ.หนองบัวลำภู ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน พิจารณาในรายละเอียดถึงความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการฯ เพื่อบรรจุไว้ในแผนงานและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ

โครงการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีโครงการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณาส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อเสนอการพัฒนาแหล่งน้ำหนองนาตาลของภาคเอกชนไปพิจารณาในรายละเอียดตามความเหมาะสม

โครงการพัฒนาพื้นที่ทำ Container yard ที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ สำหรับคลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส่งออก ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามที่ภาคเอกชนเสนอต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์