ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงในโอกาสศึกษาดูงาน สศช.
วันที่ 25 ก.พ. 2559
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับนักเรียนผู้รับทุนรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (UIS Pre Professional 2) จำนวน 5 คน ที่มาศึกษาดูงานณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นข้าราชการ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการรับราชการ ณ ห้องประชุม 532 สศช.
 
ในการศึกษาดูงานดังกล่าว นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร และนางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ ได้ร่วมให้การต้อนรับโดยนางสาวกัญญารักษ์ ได้บรรยายเรื่อง "โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา ชีวิตการทำงาน และการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตนสังกัด” ต่อจากนั้นได้นำเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ ได้มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ"สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” เพื่อร่วมเผยแพร่แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและซีดีหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” แก่คณะนักศึกษาดังกล่าวด้วย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์