ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่มต่อร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแผนฯ 12
วันที่ 23 ก.พ. 2559
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2559 ณ ห้องพาเลซ 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ศาสตราจารย์ดร.สนิทอักษรแก้ว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมี นางสาวลดาวัลย์ คำภารองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวน 65 คน เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของร่างยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การเพิ่มพื้นที่ป่าดำเนินนโยบาย แผนงานโครงการพัฒนาใน 25 ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะขยะ ของเสียอันตรายและคุณภาพน้ำรวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงประกอบด้วย 
  1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
  3. การให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
  4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
  5. การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. การเพิ่มศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  7. การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และ
  8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์