ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 19 ก.พ. 2559
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำ Road Map การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการกรอกข้อมูลตามตาราง Template ในการจัดทำ Road Map การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดประมาณ 229 ตัว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญ ของแต่ละเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาที่ต้องดำเนินการทั้งระยะสั้น กลางและระยะยาว เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน จาก 22 หน่วยงาน ภายใต้ 16 กระทรวงที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อการจัดทำเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์