ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 11 ม.ค. 2567 (จำนวนผู้เข้าชม  14)
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งมีนายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหัวหน้า จัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กทม. และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom)  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร นำนางสาวศศิธร พลัตถเดช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศช. จากทุกสายงาน จำนวน 40 คน

ในโอกาสนี้ คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการอภิปราย การบรรยายในหัวข้อและศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ดังนี้
  • การอภิปรายเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยคณะวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ศิริวรวุฒิ ตั้งเศรษฐพัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางอาทิตยา เหล่าเจริญวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  • การบรรยายเรื่องประสบการณ์และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนสู่การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อ ยึดถือคุณธรรม โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดเสด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ โดยในโอกาสนี้ คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานณ วังวรดิศ โดยมีนายไพโรจน์ อนุรัตน์  เป็นวิทยากรนำชม ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สำนึกถึงพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์และได้เรียนรู้จากต้นแบบการน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทสู่การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
  • การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  และข้อกำหนดจริยธรรม สศช. โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. ได้แก่ นางสาวอัญชลี มีอนันต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  • การอภิปรายเรื่องวินัยพื้นฐานข้าราชการและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยคณะวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. ได้แก่ นางสาวศรัญยา เทียนเสรี นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางรุ่งนภา ธรรมา นิติกรชำนาญการพิเศษ
  • การบรรยายเรื่องการเปลี่ยนระบบความคิดจากฐานสิบ (Analog) สู่ฐานสอง (Digital) และการระดมความคิดเห็นเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน สศช. โดยนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  • การอภิปรายเรื่องสาระสำคัญความผิดฐานการให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลตามกฎหมาย ป.ป.ช. นโยบาย No Gift Policy และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.
ทั้งนี้ หลักสูตร STRONG NESDC มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สนับสนุนการป้องกันการทุจริต การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู) การปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการต่อต้านการทุจริต พัฒนาแนวคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานความคิดได้

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สศช. หมายเลข 0 2280 4085 ต่อ 5419-5422 หรือ ศึกษารายละเอียดและองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ที่หน้าเว็บไซต์ สศช. ในส่วนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่ https://t.ly/Y-XTM

ข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ภาพ : นายจักรพงศ์ สวภาพมงคล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร สำนักงานเลขาธิการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์