ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วม ในการนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 

โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  

1. การจัดงาน MAHA SONGKRAN WORLD WATER FESTIVAL เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานเทศกาล  Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567  โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแผนการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่ยูเนสโก้ได้ประกาศรับรองให้ "สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งในงาน Maha Songkran World Water Festival จะมีการจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ การเดินขบวนพาเหรด การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP โดยพื้นที่การจัดงานหลักจะอยู่บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2567 นอกจากนี้ ตลอดเดือนเมษายน 2567 จะมีการนำเสนอและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

2. การสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ของไทยให้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ จำนวน 3 เทศกาล ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน และเทศกาลภาพยนตร์โอซาก้า ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณจำนวน3,000,000 บาท ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการสนับสนุนและกรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว โดยได้มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่าและประโยชน์ของโครงการ และขอรับการอนุมัติงบประมาณต่อไป 

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาพ : จักรพงศ์ สวภาพมงคล/สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์