ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ มอ. จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี
วันที่ 22 ธ.ค. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  16)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปรึกษาโครงการ จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 (เวทีที่ 15 - 19) ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี เมื่อวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดปัตตานีและสงขลา โดยมี ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม รวมทั้งมีคณะกรรมการกำกับโครงการฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่มอบหมายให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่ง สศช. ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยใช้กระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ สศช. เพื่อทำแผนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คำนึงถึงความสมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการนี้ได้กำหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผนแม่บทของจังหวัดสงขลาและปัตตานี อย่างน้อย 8 ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 40 เวที ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 14 เวที ทั้งในจังหวัดสงขลาและปัตตานี มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 1,400 คน โดยจากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ควรให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) การยกระดับภาคเศรษฐกิจเดิมและสร้างเศรษฐกิจใหม่อย่างสร้างสรรค์ (2) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ (3) การสร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสุข และ (4) การอนุรักษ์ พื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

การประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดระดมความคิดเห็นครั้งที่ 4 (เวทีที่ 15 - 19) ในจังหวัดปัตตานีและสงขลา โดยแบ่งการจัดเวทีออกเป็น 2 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 เวที ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 และจังหวัดสงขลา จำนวน 3 เวที ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2566 เพื่อสรุปผลการศึกษาที่ผ่านมาและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด และศักยภาพที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งเป็นการระดมสมองจากผู้มีส่วนได้เสีย เรื่อง ทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญของพื้นที่ ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

ช่วงเช้า เป็นการสรุปผลการศึกษาที่ผ่านมาและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด รวมทั้งผลการศึกษาศักยภาพที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง) รายงานการกำหนดขอบเขต และใช้ประกอบการจัดทำแผนแม่บทฯ ในส่วนของการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของแผน 

ช่วงบ่าย เป็นการระดมสมอง เรื่อง ทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น โดยที่ปรึกษาฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทั้ง 5 เวทีข้างต้น ไปนำเสนอในเวทีสรุปวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ต่อไป

ผลจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ที่ปรึกษาจะนำไปจัดทำรายงานการกำหนดขอบเขต รวมทั้ง วิเคราะห์และพัฒนาร่างทางเลือกการพัฒนาที่เป็นไปได้ ในขั้นตอนการพัฒนาทางเลือก ตามขั้นตอนของ SEA ต่อไป โดยที่ปรึกษาจะนำผลการวิเคราะห์กลับมารับฟังความคิดเห็นในการประชุมเวทีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ฯ Facebook: @SEASongkhlaPattani หรือประสาน ฝ่ายพันธกิจสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

************************************************************

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
20 ธันวาคม 2566

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์