ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
วันที่ 7 ธ.ค. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  11)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการประสาน ติดตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง Coliseum โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ รวมประมาณ 106 คน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงาน ผลการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนวทางการจัดทำกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และแนวทางการพัฒนาวิธีการวัดมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาต่อไป โดยรูปแบบการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการนำเสนอและอภิปรายจากคณะที่ปรึกษา ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) ภาพรวมของการดำเนินงาน และผลการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี หัวหน้าโครงการ (2) แนวทางการจัดทำกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ และ (3) แนวทางการประเมินมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ซึ่งจากการนำเสนอในแต่ละหัวข้อได้มีการซักถาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวาง

การประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้ทางคณะที่ปรึกษาได้นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษานี้ ซึ่งจะนำไปสู่การมีข้อมูลที่สำคัญ มีกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและวิธีการวัดมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประเทศไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่นำไปสู่แนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศที่คำนึงถึงมิติด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน


ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์