ข่าวสาร/กิจกรรม
การหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติของผู้สูงอายุ
วันที่ 13 ก.ย. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  12)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางสาววรวรรณ  พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ สศช. ได้หารือร่วมกับ Professor Sabina Alkire ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแก้ไขความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Director of Oxford Poverty and Human Development Initiative) และเป็นนักวิชาการผู้คิดค้นวิธีการจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติ ในประเด็นการจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มผู้สูงอายุของประเทศไทย ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยการหารือได้กล่าวถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับความยากจน ที่ปัจจุบันยังมีผู้สูงวัยจำนวนมากที่มีคุณภาพชีวิติไม่เหมาะสม ขาดหลักประกันทางสังคม มีปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งขาดบทบาทการมีส่วนร่วมกับคนกลุ่มอื่น รวมทั้งได้นำเสนอ แนวทางการจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติของผู้สูงอายุ (Multidimensional Poverty Index of Elderly) ซึ่งใช้แนวคิดพฤติพลัง (Active Aging) ในการกำหนดมิติแบ่งออกเป็น 4 มิติหลัก ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติการมีส่วนร่วม มิติความมั่นคง และมิติสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ผู้สูงอายุเป็นข้อมูลหลักในการจัดทำ

ทั้งนี้ Professor Sabina ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงดัชนีฯ พร้อมทั้งยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาดัชนีฯ และการนำดัชนีฯ ไปใช้ในการกำหนดนโยบายของต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับนานาชาติ ที่ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก โดยประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศแรกที่มีการจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ และจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นในอนาคต โดย รศช. วรวรรณฯ ได้กล่าวขอบคุณ และระบุว่าในระยะถัดไป สศช. จะปรับปรุงตัวชี้วัดตามความเห็นจากการหารือครั้งนี้ และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติของผู้สูงอายุในรอบต่อไป
 
ข่าว : กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม
ภาพ : สิรวิชญ์ สิงหพันธุ์
7 กันยายน 2566

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์