ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สศช. 
วันที่ 1 ก.ย. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  16)
เมื่อวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สศช. ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของ สศช. ให้มีความครอบคลุมและชัดเจน และร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่สนองตอบต่อบทบาทและภารกิจของ สศช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของ สศช. ตามบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กร และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. รวมถึงการสร้างการทำงานเป็นทีมระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ให้สามารถขับเคลื่อนให้องค์กรมีความเข้มแข็งและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันแรกของการประชุม (29 สิงหาคม 2566) ช่วงเช้า เป็นการประชุมของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. เพื่อการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี พ.ศ. 2566 จากนั้นในช่วงบ่าย นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2567 หลังจากนั้น คณะผู้บริหารได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินการและผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ สศช. ปี พ.ศ. 2566 ต่อจากนั้น นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว โดยสรุปใจความสำคัญได้ว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. เตรียมพร้อมรับการทำงานแบบเชิงรุก ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานคือ สศช. เป็น "องค์กรประสิทธิภาพสูงเชิงรุก" ดังนั้นพวกเราจะต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน  พร้อมทั้งมีการพูดคุยสื่อสารภายในองค์กรทุกระดับเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น และเนื่องจากมีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ามาจำนวนมาก ขอให้ใช้การสอนงานในระบบพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยในส่วนนี้

ในวันที่สองของการประชุม (30 สิงหาคม 2566) เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2567 จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการยกร่างแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 โดยคณะทำงาน 7 คณะ และผู้แทนจากกอง/สำนัก/ศูนย์ที่ได้รับมอบหมาย โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยนางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ "สภาพัฒน์ มาด้วยใจ ให้ด้วยรักษ์" โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขอำนวยความสะดวกพร้อมอนุเคราะห์อุปกรณ์การทำความสะอาด

สำหรับวันสุดท้ายของการประชุม (31 สิงหาคม 2566) เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2567 ที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ดังกล่าว จากนั้น เลขาธิการ สศช. ได้มอบนโยบายให้กับประชาคม สศช. โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นแรก สศช.ต้องทำงานด้วยการเป็นข้าราชการมืออาชีพ ที่จะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การทำงานของสภาพัฒน์ทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนแผนพัฒนา หรือการทำงานในภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นต้องการข้อมูลด่วน จึงต้องสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ต้องมีการเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของรูปแบบการทำงาน และเรื่องของข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

ประเด็นที่สอง การบริหารจัดการภายในองค์กร ขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ช่วยกันปฏิบัติภารกิจเพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไปได้ แต่ในขณะเดียวกันการทำงานอาจจะก่อให้เกิดความเครียดได้ ดังนั้นพวกเราต้องพูดคุยสื่อสารกันให้มากขึ้น ช่วยกันดู ช่วยกันทำ ร่วมทำงานกันเป็นทีม ด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนี้ ขอให้ช่วยบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในองค์กรและหน่วยงานเครือข่าย การปรับปรุงเว็บไซต์ การอัพเดทฐานข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนาระบบ smart office ให้มีความเสถียรภาพมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน การอำนวยความสะดวกความเป็นอยู่ของศูนย์พัฒนาภาค การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพิจารณาอัตรากำลังในสำนัก/กองที่จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตลอดจนการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

ในโอกาสนี้ นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการฯ ได้นำคณะผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้คำมั่นต่อสาธารณะที่จะต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมด้วย

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / จักรพงศ์  สวภาพมงคล / กวินนา  แสยงบาป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์