ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ม.ราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานสภาพัฒน์
(จำนวนผู้เข้าชม  11)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 10 คน นำโดย รศ.ดร.กฤติกา แสนโภชน์ ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ในโอกาสนี้ นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้บรรยายเรื่อง "หลักการ ทิศทางและกระบวนการพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนแผนสู่การพัฒนาพื้นที่” เพื่อทำความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนในระดับต่างๆ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 และภาพรวมการพิจารณากลั่นกรองแผน/โครงการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค  โดยหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ระหว่าง สศช. กับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางและประสบการณ์ในการนำความรู้ที่ได้รับไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ หารูปแบบการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่เหมาะสมและปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร ผู้เขียนหนังสือ "ทรัพยศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทยด้วย

ข่าว : ณัฐพร  ก๊อใจ
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์