ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช.(STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 24 ส.ค. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  8)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร นำโดย นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ สศช. (โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานราชการ) จากทุกสายงาน จำนวน 30 คน 

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาด มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การเป็นชุมชนช่อสะอาด โดยพระครูปลัดพรไพรสน อินทวัณโณ  รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งนอก และพระนที สันติกโร เลขานุการเจ้าอาวาสฯ พร้อมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย และเรียนรู้กิจกรรมการบูรณะวัดบางน้ำผึ้งนอก ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งได้ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนน้ำผึ้งชันโรง ชุมชนบางน้ำผึ้ง ที่อยู่บนพื้นฐานการบริหารตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดแห่งความยั่งยืน โดยมี นายไพฑูรย์ พุฒซ้อน ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมนำชมกิจกรรม และได้เข้าร่วมในกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียง ของวิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร ชุมชนบางน้ำผึ้ง โดยมีนางกัญญาพร นวลสะอาด ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจฯ ให้การต้อนรับและนำทำกิจกรรมดังกล่าว

ในช่วงบ่าย คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และรับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดย นายนพพร วงศ์วิวัฒน์ วิทยากรจิตอาสา 904 รวมทั้งได้รับฟังธรรมบรรยายเรื่อง การมีจิตสาธารณะปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม นำโดย พระขจรศักดิ์ ฉิววิเชียร (จกกวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสวดมนต์ ฝึกกิจกรรมสมาธิภาวนา และแผ่เมตตาด้วย

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมและนำปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีไปปฏิบัติ ได้รับฟังธรรมบรรยาย และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผลแนวคิดการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ปฏิบัติ มีจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG ) มีความอายและไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงและพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลังสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สศช. หมายเลข 0 2280 4085 ต่อ 5419-5422 หรือ ศึกษารายละเอียดและองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ที่หน้าเว็บไซต์ สศช. ในส่วนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่ https://t.ly/3gfub

ข่าว: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ภาพ: นายจักรพงศ์ สวภาพมงคล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร สำนักงานเลขาธิการ

หมายเหตุ: จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) ได้แก่ Sufficient (พอเพียง) Transparent (โปร่งใส)  Realize (ตื่นรู้) Onward (มุ่งไปข้างหน้า) kNowledge (ความรู้) และ Generosity (ความเอื้ออาทร)


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์