ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานสภาพัฒน์
วันที่ 22 ส.ค. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  21)
วันนี้ (22 สิงหาคม 2566) นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 คน นำโดย นางสาวพิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ณ ห้องประชุม 531 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ในโอกาสนี้ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่ออธิบายถึงความเป็นมา กลไกการทำงาน บทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรของสภาพัฒน์ และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเชื่อมโยงแผนในแต่ละระดับ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ระหว่าง สศช. กับคณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในอนาคต 

จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร ผู้เขียนหนังสือ "ทรัพยศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทยด้วย


ข่าว : ณัฐพร  ก๊อใจ
ภาพ : กวินนา แสยงบาป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์