ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประธาน JETRO Bangkok เข้าพบเลขาธิการ สศช. และรายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีแรก พ.ศ. 2566 
วันที่ 11 ก.ค. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  75)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 Mr. Kuroda Jun ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ (Japan External Trade Organization, Bangkok: JETRO Bangkok) และ Mr. Kato Takeo ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok: JCCB) พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. และนำเสนอผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีแรก พ.ศ. 2566 (Survey on Business Sentiment of Japanese Corporations in Thailand for the 1st half of 2023)

ประธาน JETRO Bangkok ได้รายงานว่า สภาพธุรกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งสะท้อนจากค่าดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ (Diffusion Index: DI) ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2566 ลดลง โดยสาเหตุหลักมาจากภาวะเงินเฟ้อและอุปสงค์ที่มีต่อการส่งออกลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีคาดการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปีเดียวกันจะปรับตัวเป็นบวก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและภาคการส่งออก

ในโอกาสเดียวกันนี้ เลขาธิการ สศช. และผู้แทนภาคเอกชนญี่ปุ่น ยังได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหลายประเด็นที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน อาทิ การใช้ประโยชน์จากวีซ่าพำนักระยะยาว (Long-Term Resident Visa: LTR Visa) เพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างและยกระดับทักษะแรงงานในประเทศเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสร้างประเทศไทยให้เป็นเป้าหมายการค้าการลงทุนที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิป (Chips) การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (Hybrid) และการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์