ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการเกษตร
วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  92)
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการเกษตร
เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชคผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร และกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเกษตรกร กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สศช. ร่วมกับ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการเกษตร (Service Provider) ของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือที่ดำเนินการกับเกษตรกรเครือข่ายและลูกค้าที่เข้ารับการบริการ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่
1. ศูนย์การเรียนรู้ ณ นา ฟาร์ม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ตามแนวคิดคูโบต้าฟาร์ม โดยปัจจุบันได้มีเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และได้มีการนำไปปรับใช้กับการทำเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง อีกทั้งยังได้มีการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคามในการใช้นวัตกรรมทางการเกษตรและมีการนำสินค้าของวิสาหกิจชุมชนมาจำหน่ายพื้นที่จำหน่ายสินค้าของฟาร์มอีกด้วย 
2. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ และปลูกถั่วเหลืองและถั่วเขียวอินทรีย์ในช่วงหลังนา รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยปัจจุบันได้มีการให้บริการทางการเกษตรแก่สมาชิกในการปลูกและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์เพื่อไปจำหน่าย อาทิ รถแทรกเตอร์ รถหยอดข้าว รถเกี่ยวข้าว และรถขุด อันเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฟาร์มเรียนรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ครบวงจรบนพื้นที่ 5 ไร่ ในระยะต่อไป ซึ่งการมีแปลงต้นแบบหรือแปลงตัวอย่างของการทำการเกษตรที่ครบวงจรจะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ทำให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกจากการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
3. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากลครบวงจร ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแปรรูป และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการฟาร์มด้วยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตร อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะ แปลงนาข้าวที่ใช้เครื่องจักรกลในการควบคุมคุณภาพและปริมาณ และการให้น้ำอัจฉริยะ โดยในอนาคตจะมีการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มเติมด้วย

ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบการให้บริการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัยของภาคธุรกิจและสถาบันเกษตรกร อันเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ยังสามารถถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้รับบริการ รวมถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการ ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจการให้บริการด้านการเกษตร (Service Provider) มีการเติบโตที่เหมาะสมและขยายผลในวงกว้างต่อไป  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์