ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2
วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  33)
วันนี้ (16 มิถุนายน 2566) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ คณะกรรมการลุ่มน้ำ และบริษัทที่ปรึกษา ในคราวการประชุมระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องจัดทำแผนด้านทรัพยากรน้ำ ด้วยกระบวนการ SEA ตามร่างระเบียบสำนักยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ด้วย SEA ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA ในบริบทด้านทรัพยากรน้ำ ความเชื่อมโยงของการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำกับ SEA และการประยุกต์ใช้กระบวนการ SEA ในการจัดทำแผนด้านทรัพยากรน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานเจ้าของแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ บริษัทที่ปรึกษา จำนวน 17 หน่วยงาน เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการลุ่มน้ำต่าง ๆ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ สศช. เป็นต้น

การประชุมระดมความเห็นครั้งนี้ จะเป็นการระดมความคิดเห็น รับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยน ใน 3 ช่วง คือ 
1. การนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย เรื่อง (ร่าง) คู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 3 กลุ่มย่อย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ หัวหน้าโครงการฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดร. กฤศ  ฉายแสงเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และนางสินี  ช่วงฉ่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางสังคม
2. การนำเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การจัดทำแผนด้านทรัพยากรน้ำด้วยกระบวนการ SEA และการใช้คู่มือ โดย นางสาวนันทวัน  สุวรรณสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการนำกระบวนการ SEA ไปใช้ในการจัดทำแผนในระดับลุ่มน้ำ
3. การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้านทรัพยากรน้ำ ด้วย SEA โดย นางสินี  ช่วงฉ่ำ 

ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทด้านทรัพยากรน้ำ และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องจัดทำแผนด้วยกระบวนการ SEA มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถนำเอาคู่มือไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป


กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
16 มิถุนายน 2566

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์