ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายจุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  11)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "การประกวดภาพถ่ายจุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล” ณ ห้อง 511 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีผู้ร่วมได้แก่ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวศศิธร พลัตถเดช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กรรมการตัดสินการประกวด รวมถึงผู้ได้รับรางวัล และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมแสดงความยินดี 

เลขาธิการฯ กล่าวว่า สศช. ตั้งใจจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดและแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตาม 13 หมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อ 13 หมุดหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดรวมเป็นจำนวน 1,420 ภาพ 

ในการตัดสินภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพถ่ายจำนวน 5 ท่าน รวมถึงผู้บริหารของ สศช. ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่ อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจำปี 2553 อาจารย์บุรณี อดิศรพันธ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และนางสาวศศิธร พลัตถเดช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. โดยเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการได้พิจารณาทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ การสื่อความหมายของภาพถ่ายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละหมุดหมาย รวมถึงคุณภาพของภาพถ่าย จนกระทั่งได้ภาพถ่ายที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยในแต่ละหมุดหมาย แล้วจึงนำภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละหมุดหมายมาคัดเลือกจนได้ภาพที่ดีที่สุด ซึ่งจะได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุด หรือ Best of the Best

ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะนำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ไปใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อเชิญชวนให้ภาคีการพัฒนาและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ทั้งการร่วมคิด ร่วมดำเนินการ และร่วมตรวจสอบ ให้การทำงานต่าง ๆ สามารถตอบโจทย์ปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 

สำนักงานฯ จะจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมได้บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สศช. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2566

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศภาพที่ดีที่สุดจากทุกหมุดหมาย (The Best of the best) ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร ได้แก่ นายเสกสรร  เสาวรส ชื่อภาพ เกษตรอินเตอร์ 

รางวัลชนะเลิศในแต่ละหมุดหมาย 13 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 1 คุณเสกสรร  เสาวรส ชื่อภาพ เกษตรอินเตอร์
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 2 คุณจิรา ชุมศรี ชื่อภาพ ห้องเรียนธรรมชาติ
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 3 คุณสุรเชษฐ  อินอัญชัญ ชื่อภาพ เรื่อไฟฟ้านวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 4 คุณสุรเชษฐ  อินอัญชัญ ชื่อภาพ "รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ” พระราชทาน
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 5 คุณทรงพล  เทศกิจ ชื่อภาพ อุตสาหกรรมไทย ส่งออกไกลทั่วโลก
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 6 คุณธนเดช  มรรคทรัพย์ ชื่อภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 7 คุณพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์ ชื่อภาพ งานศิลป์
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 8 คุณพิชญวัฒน์  ปรุงศักดิ์  ชื่อภาพ พื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 9 คุณนุกูล  แก่นจันทร์ ชื่อภาพ โดรนกับว่าว
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 10 คุณพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์ ชื่อภาพ โซล่าฟาร์ม
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 11 คุณเสกสรร  เสาวรส ชื่อภาพ เขื่อนหินทิ้ง
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 12 คุณอภิวัฒน์  เวียงคำ ชื่อภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รางวัลชนะเลิศหมุดหมายที่ 13 คุณจอมสุรางค์  สกุลชนะ ชื่อภาพ เข้าใจ เข้าถึง สะดวกมากขึ้น

รางวัลชมเชยในแต่ละหมุดหมาย 13 รางวัล ได้แก่
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 1 คุณชิษณุพงศ์  กาทิพย์ ชื่อภาพ เกี่ยวเถอะนะรถเกี่ยว
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 2 คุณณัฐกมล  โกมลวานิช ชื่อภาพ ทางช้างเผือกและเต็นท์พักแรมแหลมพรหมเทพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 3 คุณนิพนธ์  เกตุจรัส  ชื่อภาพ เชื่อมเมืองด้วยรถไฟฟ้า
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 4 คุณวินนิวัตร  ไตรตรงธนรัตน์ ชื่อภาพ สุขภาพกับรอยยิ้มแพทย์แผนไทย
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 5 คุณสุกฤษฎิ์  หิรัญสารพงศ์ ชื่อภาพ ศูนย์รวมแห่งการลงทุน คมนาคม และโลจิสติกส์
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 6 คุณนรชัย  กุลเวศภัทรวงศ์ ชื่อภาพ โลก VR
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 7 คุณเอกรินทร์  เอกอัจฉริยะวงศ์ ชื่อภาพ ผู้แปรรูปจากกาบหมากรักษ์โลก
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 8 คุณรุ่งทิวา  สิริเรืองปัญญา  ชื่อภาพ เมืองอัจฉริยะพลังงานลมพลังงานสะอาด
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 9 คุณเสกสรร  เสาวรส ชื่อภาพ แรงงานคุณภาพ
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 10 คุณประสบชัย  จันตก ชื่อภาพ ถนนลอยฟ้า เขายายเที่ยง
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 11 คุณสุกฤษฎิ์  หิรัญสารพงศ์ ชื่อภาพ ปลูกหญ้าแฝก ปรับหน้าดิน ป้องกันดินถล่ม
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 12 คุณเฉลิมชัย  อัชชมานะ ชื่อภาพ Co-working space
รางวัลชมเชยหมุดหมายที่ 13 คุณเฉลิมชัย  อัชชมานะ ชื่อภาพ เลื่อนล้อต่อภาษี
 
ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี /จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์