ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ
วันที่ 12 ต.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  48)
เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2565 นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร อนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากำกับการลงพื้นที่ภาคเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยนายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเจ้าหน้าที่ สศช. 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ได้แก่ 
(1) โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) สู่สากล ของกระทรวงวัฒนธรรม กรณีชุมชนคุณธรรมชมรมไท - ยวน สมอแข (ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไท - ยวน) ในพื้นที่ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
(2) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีโครงการเกษตรอินทรีย์ผักแปลงใหญ่ "ผักพันเสา” ในพื้นที่ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
(3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีโครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลผลิตการเกษตรตำบลดอนทอง ในพื้นที่ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

โดยในการลงพื้นที่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าในการดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการดำเนินงานให้ครบตลอดห่วงโซ่คุณค่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประยุกต์ใช้ทักษะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการขยายผลโครงการไปยังพื้นที่อื่นเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเกิดความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์