ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สายงานพัฒนาภาคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค
วันที่ 10 ต.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  38)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสายงานพัฒนาภาคฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2565 นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 6 ภาค ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรกระบวนการ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค สศช.ทั้ง 4 ภาค และกองยุทธศาสตร์ประสานการพัฒนาภาค ประมาณ 40 คน

ที่ปรึกษาฯ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค มีภารกิจสำคัญในการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติเพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค ได้จัดทำ (ร่าง) เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 6 ภาค และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ไว้แล้ว โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ได้มีการนำความเห็นจากที่ประชุม ก.บ.ภ. มาทบทวนและปรับปรุงในรายละเอียด รวมทั้งนำความเห็นและข้อสังเกตจากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับภาค มาปรับปรุงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

ผลของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) จะได้จัดทำเป็นวาระนำเสนอ ก.น.บ. และคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามลำดับ เพื่อให้ส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ต่อไป
-------------------------
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8 ตุลาคม 2565

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์