ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  100)
          เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร นายวันชัย  สุทธะนันท์ นายสมสุข  ศรีสถิตย์วัฒนา และนางวัชรี  สงวนศักดิ์โยธิน พร้อมด้วย นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ได้แก่ 
          (1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กรณีโครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          (2) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดสมัยใหม่ กรณีแปลงใหญ่จิ้งหรีด ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
          (3) โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนสู่สากล (CCPOT) กรณีชุมชนคุณธรรมบ้านดอนข่า (ผ้าไหม) อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และกรณีชุมชนคุณธรรมวัดกกต้อง (โต๊ะจักสานไม้ไผ่) บ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          การลงพื้นที่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าในการดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการดำเนินงานให้ครบตลอดห่วงโซ่การพัฒนา ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการให้องค์ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า การประชาสัมพันธ์และการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์