ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การรายงานผลการดำเนินงาน ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย หรือ Thailand Policy Lab ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  123)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. และ นาย Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วม ในการประชุมคณะกำกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNDP ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Centre: RIC) หรือห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab: TPLab) ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการทำงานในระยะต่อไป ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีสาระสำคัญ ดังนี้

สศช. และ UNDP เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab: TPLab) ซึ่งมีบทบาทในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน อีกทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดทำนวัตกรรมเชิงนโยบายให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อออกแบบ ทดลองและสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (Human-centric development) พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในภูมิภาค เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2565

ผลการดำเนินงาน TPLab ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายที่ดีโดยตลอดมา แม้ว่าจะมีอุปสรรคในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน (Policy by Youth for Youth) ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาเร่งด่วนที่เยาวชนให้ความสำคัญและต้องการหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่การออกแบบนโยบายที่ตรงความต้องการ ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต โดยได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถถอดบทเรียนและต่อยอดไปสู่การดำเนินงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายในมิติต่าง ๆ ที่สามารถดึงความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับ TPLab ในอนาคตได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเห็นชอบแผนการทำงานในระยะต่อไป พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเน้นย้ำให้คณะทำงานนำบทเรียนและข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วนยิ่งขึ้น

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์