ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เปลี่ยนพลังประชาชน ร่วมเป็นพลังปราบทุจริต เน้นเปิดข้อมูลปฏิรูปภาครัฐ ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  60)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ The Active องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เปิดเวทีสาธารณะ "ปราบโกง ประเทศไทย 2022 : มรดกกรรมการปฏิรูปประเทศ” ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 2 ไทยพีบีเอส เพื่อชวนคิด ชวนคุย ว่าทำอย่างไรที่จะให้ภาคประชาชนตื่นตัวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง และตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันสอดส่องและต่อต้าน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกร ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระบุว่าแผนปฏิรูปปราบปรามทุจริตแผนแรกของไทยเกิดขึ้นในปี 2560 การขับเคลื่อนไม่ราบรื่น นำมาปรับในปี 2563 และใช้จริงปี 2564 เน้นที่การปฏิรูปกฎหมาย-ภาครัฐ-กระบวนการยุติธรรม โดยเน้นให้สามารถพูดถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ เน้นการปฏิรูปภาครัฐ-ระบบราชการ เพราะปัญหาใหญ่ไม่ใช่ทุจริต แต่เป็นประพฤติมิชอบ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ระบบอุปถัมภ์ โดยทั้งหมดนี้ นำมาสู่แผนการปราบปรามทุจริต 5 Big rock เพื่อเชื่อมต่อการทำงานกับภาคีต่าง ๆ ประกอบด้วย  (1) พัฒนาการมีส่วนร่วม เปลี่ยนประชาชนเป็นพลังพลเมือง (2) เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (3) ต้องพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้รวดเร็วโปร่งใส และยุติธรรม ขณะเดียวกันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดความเหลื่อมล้ำ (4) ปฏิรูปภาครัฐ ให้เป็นภาครัฐที่โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เราจะดำเนินการในส่วนนี้ และ (5) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

นายมานะ นิมิตรมงคล กรรมการปฏิรูปประเทศฯ และเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า  การมีแผนปราบปรามทุจริตฯ เป็นเหมือนแสงสว่าง เราได้เห็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาคอรัปชั่นโดยพลังประชาชน แต่จะทำอย่างไรให้เกิดการปฏิรูปภาครัฐราชการ และการเมืองด้วย สิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาหลักการรีดไถ เก็บเงินใต้โต๊ะ ภาคประชาชนคือพลังสำคัญในการตรวจสอบ แต่กฎหมายยังไม่ได้รับการแก้ไข และการทำงานไม่มีความเชื่อมโยง จึงเดินหน้าได้ช้า

นายสิน สื่อสวน ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  กล่าวว่า  Big rock คือการเปิดพื้นที่ทางนโยบายของคณะกรรมการปฏิรูปที่ทำเรื่องทุจริตเป็นเรื่องสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตประพฤติมิชอบเบียดบังงบประมาณ ต้องเปลี่ยนประชาชนเป็นพลังพลเมือง  โดยควรทำเป็นขบวนองค์กรชุมชนด้วย นอกจากนี้ ต้องสร้างจิตสำนึกประชาชน สร้างระบบพื้นที่เปิดเผยและโปร่งใส และการต่อต้านทุจริตไม่ใช่ภาระแต่เป็นภารกิจประชาชนที่ต้องร่วมกันดูและสอดส่องให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไร

นางรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน สิ่งสำคัญคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นจนถึงการตรวจรับงาน ต้องเปิดเผยสัญญาทางปกครอง และต้องมีเครื่องมือให้ประชาชนตรวจสอบ และหากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเชิงรุกต้องมีเครื่องมือให้เขา เช่น ต้องไปกำหนดระบบการบริหารภาครัฐ ทุกกิจกรรมที่ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ รวมทั้งต้องมีแรงจูงใจนอกจากการคุ้มครองพยานด้วย


------------------------สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์