ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  78)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) นำคณะนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 1 เข้าร่วม "รายงานผลการปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ” โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และกรรมการ ม.ท.ศ. เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และกรรมการ ม.ท.ศ. ณ ทำเนียบองคมนตรี โดยมีผู้แทนคณะทำงานทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ กรรมการ ม.ท.ศ.  นางชุติมา  หาญเผชิญ  รองเลขาธิการ ก.พ. นางอุดมพร  เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เข้าร่วมนำผู้รับทุนฯ เข้ารายงานผลการปฏิบัติราชการด้วย

การประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 ของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน กรมการท่องเที่ยว กรมศุลกากร กรมทางหลวง กรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนอกจากติดตามการปฏิบัติราชการแล้ว ยังติดตามแผนการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้รับทุนฯ โดยขอให้จัดลำดับความสำคัญในการทำงานและเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญกับ การมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง การมีองค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะการทำงาน ตามลำดับ และให้ยึดหลักการทำงานโดยยอมรับความเห็นต่าง เห็นคุณค่าของอดีต เข้าใจปัจจุบัน และวางแผนอนาคต โดยใช้เหตุผลมาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ การทำงานในองค์กร ควรต้องเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงาน ทำความเข้าใจระบบงานและคน 

นอกจากนี้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี ได้ให้ข้อแนะนำว่า ผู้รับทุนฯ มีความพิเศษเปรียบเป็นสินทรัพย์ที่พระราชทานให้กับหน่วยงาน และสามารถเลือกหน่วยราชการที่จะบรรจุได้ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังพร้อมสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอให้ตระหนักถึงโอกาส และสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนอย่างข้าราชการคนอื่น และหาโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์