ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(จำนวนผู้เข้าชม  48)
วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 107 คน ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นายธีนทัต โกศัลวิตร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน เป็นหัวหน้าคณะในการนำคณะนักศึกษาและอาจารย์ศึกษาดูงานครั้งนี้

การบรรยายดังกล่าวเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงไปยังแผนแต่ละระดับ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในโอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร ผู้เขียนหนังสือ "ทรัพยศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทยด้วย

ข่าว : ณัฐพร  ก๊อใจ
ภาพ : จักรพงศ์ สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์