ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 
(จำนวนผู้เข้าชม  55)

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในการประชุมฯ ได้มีการหารือกันถึงประเด็นสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบทบาทของคณะอนุกรรมการฯ ที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง (หรือการนำกลับมารีไซเคิล) ความหลากหลายทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง และการลดก๊าซเรือนกระจก ขณะที่ แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเรียนรู้จากกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความชัดเจนและครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะได้มีการหารือในรายละเอียดในการประชุมครั้งถัดไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์