ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570”
วันที่ 27 พ.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  85)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570” ณ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมคือหน่วยงานที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ระดับ (จ.1 จ.2 และ จ.3) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงในฐานะหน่วยงานบูรณาการการทำงาน หน่วยงานระดับกรม สำนักงบประมาณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ซึ่งภายในงานมีผู้ร่วมประชุมจำนวนประมาณ 1,200 คน และผู้ประชุมผ่านออนไลน์จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทำโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ครู ก.) ให้กับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การจัดทำโครงการที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ในการประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรม 3 Session ประกอบด้วย Session 1 สร้างความเข้าใจและรู้กระบวนการดำเนินการ ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และความสำคัญของโครงการในการเป็นกลไกเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (X) Session 2 สร้างความเข้าใจความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ และ Session 3 สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯ

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจทั้ง 3 Session แล้ว จึงเริ่มกระบวนการถ่ายทอด เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้สามารถร่างข้อเสนอโครงการฯ ส่งเข้าในระบบ eMENSCR ได้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป-------------------------

ข่าว-ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์