ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การติดตามและขับเคลื่อน EV ภายใต้ร่างแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ
วันที่ 30 เม.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  55)
เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย 
นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานผลการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยิ่งขึ้น 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับฟังบรรยายสรุปรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อของไทย ไปสู่การเป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) ตามยุทธศาสตร์ของประเทศและศักยภาพของพื้นที่ โดยมีนายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ สมอ. ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UNR117 สนามทดสอบระบบเบรกมือ สนามทดสอบระบบเบรค สนามทดสอบพลวัต สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง และสนามทดสอบสมรรถนะและความเร็ว เป็นต้น นอกจากนี้ เข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีแนวคิดสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และมีศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า สถานีชาร์จรถไฟฟ้า และแบตเตอรี่ 

จังหวัดระยอง ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ในเขตพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านชีวภาพ (BIOPOLIS) ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ด้านการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) รวมทั้งเป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรมแห่งอนาคต (Sandbox) อยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ ปตท.สผ. (PTTEP Technology and Innovation Centre: PTIC) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ (Robotics)

ทั้งนี้ จากการรับฟังและหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ EEC ได้รับทราบถึงศักยภาพและความพร้อมในการสนับสนุนให้ไทยให้เป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้น ๆ ของโลกที่เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ตามร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

* * * * * *
 29 เมษายน 2565

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์