ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ”
วันที่ 29 เม.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  16)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายอาจินต์  ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมเดช  สนิทวงศ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

หลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน แก่บุคลากร สศช. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมประมาณ 150 คน ซึ่งจัดอบรมในห้องประชุมและผ่านระบบ ZOOM โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลางให้เกียรติบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย  (1) "หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง” โดย นางพรทิพย์  พวงคุ้ม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (2) "หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง” โดย น.ส.ผุสดีพร  อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ (3) "หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างที่ปรึกษา และจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดย นางอัมพวรรณ  พุกดำ  นิติกรชำนาญการ และ (4) "สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง” โดย น.ส.บุณยาพร  หาญยืนยงสกุล นิติกรชำนาญการ

โครงการอบรมครั้งนี้จัดโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน สศช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และถ่ายทอดพร้อมทั้งเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว  :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ :  คมสัน  วรวิวัฒน์ / เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์