ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
วันที่ 27 เม.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  19)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ให้กับนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11-13 จำนวน 47 คน จากจังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภาวะผู้นำและมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและรับการอบรม ประกอบด้วย การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง "การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต” และ "เรียนรู้การพึ่งพาตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง” ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาด้วย โดยมี นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ม.ท.ศ. และนายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สศช. พร้อมเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมกิจกรรม
 
ทั้งนี้ การอบรมและศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะด้านการเรียน การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ในหลากหลายรูปแบบ ที่ส่งผลให้นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้เพิ่มพูนทักษะ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์