ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วันที่ 19 เม.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  6)

วันนี้ (19 เมษายน 2565) นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่สภาพัฒน์กับกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ” แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 54 คน ณ ห้อง 511 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

การบรรยายดังกล่าวเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ของ สศช. รวมถึงนโยบายและแผนการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเท ตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนยุทธศาสตร์

การดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนด วางแผน จัดทำ และการนำยุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานระดับนโยบายขององค์กร และภาคส่วนต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

ในโอกาสนี้ นายวิโรจน์  นรารักษ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร ผู้เขียนหนังสือ "ทรัพยศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย


ข่าว : ณัฐพร  ก๊อใจ

ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์