ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 1 เม.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  5)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและเป็นการประชุมนัดแรกของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผนึกกำลังภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
  
ในการประชุมฯ ได้มีการหารือกันถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม SDGs โดยผู้แทนภาคเอกชน อาทิ บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัทบางจากคอร์ปอเรชัน จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัท ปตท. จำกัด องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ได้เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาของไทย เช่น การดำเนินการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยคาร์บอนให้กลายเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 การพัฒนารูปแบบธุรกิจให้บริการพลังงานทางเลือก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานให้แก่คนในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ในการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการในระยะต่อไปจะเป็นการดำเนินการเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ โดยได้กำหนดโจทย์ร่วมกันเพื่อปิดช่องว่างในสิ่งที่ไทยยังเป็นปัญหา และเสริมจุดแข็งในเรื่องที่ไทยดีอยู่แล้วเพื่อให้รัฐและเอกชนร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ยั่งยืนไปด้วยกัน  

ภาพ/ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th 
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์