ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 1 เม.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  6)
เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานการประชุมและถือเป็นการประชุมนัดแรกของคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของไทย   

ที่ประชุมฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ โครงการรักษ์ ปัน สุข จูเนียร์ ของมูลนิธิใบไม้ปันภายใต้บริษัทบางจากคอร์ปอเรชัน จำกัด ที่เน้นการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์ในเด็กและเยาวชนของบริษัท ปตท. จำกัด ที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ My Better Country Hackathon ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกันออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของราชการ 

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระยะต่อไป ที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่ทุกฝ่ายจะสามารถประสานการดำเนินงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพลังยิ่งขึ้น โดยเน้นย้ำในหลักการการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่ รวมถึงให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้านขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป 


ภาพ/ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th 
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์