ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
วุฒิอาสาธนาคารสมองเรียนรู้การซื้อของออนไลน์ ผ่าน E-marketplace ครั้งที่ 2 
วันที่ 30 มี.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  5)
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่อง "การซื้อของออนไลน์ ผ่าน E-marketplace” แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีวุฒิอาสาฯ จาก 13 จังหวัดเข้าร่วมอบรม ได้แก่ นครปฐม  สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ นครราชสีมา สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา สตูล และปัตตานี จำนวนประมาณ 60 ท่าน อาทิ นายเจษฎา  มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายฉัตรชัย  ชุมนุม ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินทร์

ในโอกาสนี้ นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การบรรยายว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับวุฒิอาสาธนาคารสมองอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นและนิยมใช้ในการสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง อาทิ การใช้ Zoom Meeting เบื้องต้น รวมทั้งหลักสูตรทักษะการใช้ Facebook และ YouTube 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คนไทยลดการเดินทางลง ส่งผลให้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ของประชาชน รวมถึงกลุ่มวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการซื้อของออนไลน์ ซึ่งบางท่านอาจไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี  และบางท่านได้เริ่มต้นใช้งานบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่คล่องแคล่วนัก สภาพัฒน์ และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมแก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง ในหัวข้อ "การซื้อของออนไลน์ผ่าน E-marketplace” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ในการซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น การหาข้อมูลสินค้า การตรวจสอบราคาสินค้า และทราบถึงขั้นตอนในการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานธนาคารสมองต่อไป

สำหรับการบรรยายในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ภายใต้การดูแลของ ดร.มาลียา  โชติสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง และนางสาวภัทรพร  เย็นบุตร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และทีมงานที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหลายท่าน

ต่อจากนั้น ดร.มาลียา  โชติสกุลรัตน์ กล่าวว่า หลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งในการเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าและราคา โดยพิจารณาจากข้อมูลสินค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ทั้งนี้หากผู้อบรมสนใจต้องการพัฒนาตนเองให้สามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ได้ อาทิ การขายของออนไลน์ การถ่ายรูปเพื่อขายทางออนไลน์ สามารถติดตามและเข้าฝึกอบรมหลักสูตรอบรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ฟรีทางเฟซบุ๊กกลุ่ม เรโทร โอเค Retro OK  

หลังจากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง "การซื้อของออนไลน์ผ่าน E-marketplace” โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 2 ท่านได้แก่ นางสาวกาญจนา  สุภาพงษ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนางสาวณัฐฌาภรณ์  การเจริญกุลวงศ์  นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งวุฒิอาสาฯ ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง 
ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์