ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกับ มพท. และ depa จัดการอบรมหลักสูตร “การซื้อของออนไลน์ ผ่าน E-marketplace” แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง 
วันที่ 23 มี.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  10)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่อง "การซื้อของออนไลน์ ผ่าน E-marketplace” แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีวุฒิอาสาฯ จาก 4 จังหวัดเข้าร่วมอบรม ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และสตูล จำนวนประมาณ 60 ท่าน 

ในโอกาสนี้ นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การบรรยายว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับวุฒิอาสาธนาคารสมองอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นและนิยมใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวาง อาทิ ทักษะการใช้ Zoom Meeting เบื้องต้น หลักสูตรทักษะการใช้ Facebook และ Youtube 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คนไทยลดการเดินทางลง ส่งผลให้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ของประชาชน รวมถึงกลุ่มผู้สูงวัย มีการซื้อของออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แต่พบว่ายังซื้อของออนไลน์ไม่คล่องแคล่วเหมือนกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ E-marketplace ดังนั้น สภาพัฒน์ และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมแก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง ในหัวข้อ "การซื้อของออนไลน์ผ่าน E-marketplace” ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ขึ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 23 และ 30 มีนาคม 2565 เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ได้มีทักษะในการใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการซื้อขายออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ภายใต้บริบทวิถีชีวิตใหม่ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานธนาคารสมองต่อไป

ต่อจากนั้น ดร.มาลียา  โชติสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า หลักสูตรการฝึกอบรมในวันนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งในการเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าและราคา โดยพิจารณาจากข้อมูลสินค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ  

หลังจากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง "การซื้อของออนไลน์ผ่าน E-marketplace” โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ นางสาวกาญจนา  สุภาพงษ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนางสาวณัฐฌาภรณ์  การเจริญกุลวงศ์  นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งวุฒิอาสาฯ ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : จักรพงศ์ สวภาพมงคล  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์