ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
วันที่ 23 มี.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  14)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Training of the Trainer of Livable and Sustainable Future City: TLSFC) จัดโดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (กพม.) การอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นการอบรมภาคทฤษฎีในระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom และ Facebook Live) และการศึกษาดูงานภาคสนาม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาเมือง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน อาทิเช่น มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.วลัยอลงกรณ์  มรภ.เทพสตรี  สถาบันรัชต์ภาคย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  อบจ.นครนายก  อบต.บางสมบูรณ์ 

การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากร TLSFCนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งสภาพัฒน์ได้รับงบประมาณ ปี 2564 ดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองตามคู่มือแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (LSFC Guideline) ที่ กพม. ได้จัดทำขึ้น และ (2) เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรมต่อการพัฒนาหลักสูตรการสร้างวิทยากร TLSFC เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร TLSFC ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆ เริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมในวันแรก (15 มีนาคม 2565) ดร.รัตมณี อ๋องสกุ บรรยายในหัวข้อแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ระบบนิเวศและการตั้งถิ่นฐานเมือง  การจัดลำดับความสำคัญประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย Eisenhower Matrix การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วยแผนที่ที่ความคิด (Mind Mapping) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) อาจารย์กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า ร่วมบรรยายในหัวข้อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด และการประเมินความยั่งยืนของเมืองด้วยตัวชี้วัดและการแปลงผลเป็นสัญญาณไฟจราจร (Traffic Light, Green Map, Radar Chart) 

ในวันที่สอง (16 มีนาคม 2565) รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว- สร้างเมืองให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ครอบคลุมการวิเคราะห์ศักยภาพเมืองด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis และการสร้างยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix  ผศ.ดร. มณฑล จันทร์แจ่มใส ร่วมบรรยายในหัวข้อการมองภาพอนาคตด้วยเทคนิค Foresight, Visioning, Vision Backcasting ,Scenario Building และการสร้างวิสัยทัศน์ 20 ปี  ในวันที่สาม (17 มีนาคม 2565) นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.)  บรรยายในหัวข้อระบบบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองท้องถิ่นของไทย และระบบจัดสรรงบประมาณและแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง  ดร. ปิยนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สศช. ร่วมบรรยายในหัวข้อแนวทางการติดตามและประเมินผล

ในระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองตามคู่มือ LSFC Guideline ประกอบด้วย (1) กรอบการดำเนินงานด้านกระบวนการ (Process Framework) 7 ขั้นตอน และ  (2) กรอบการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด 24 รายการ โดยภายหลังการรับฟังบรรยายในแต่ละวัน ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมภาคปฏิบัติเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการบรรยาย และนำเสนอผลงานกลุ่มในวันสุดท้ายของการอบรมภาคทฤษฎี

สำหรับการศึกษาดูงานการพัฒนาเมือง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเทศบาลฯ มีผลงานได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณหลายประการ เช่น รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  รางวัลพระปกเกล้า ด้านส่งเสริมสันติสุขและสมานฉันท์ ประจำปี พ.ศ. 2562  และได้ศึกษาดูงานโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง อาทิ ศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV  ระบบจัดการขยะติดเชื้อ  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น


ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ และ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์