ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของวุฒิอาสาธนาคารสมองกับภาคีเครือข่าย
วันที่ 18 มี.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  29)
เมื่อวันที่ 9–11 มีนาคม 2565 นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมด้วย นางสาววรวรรณ  พลิคามิน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  รวมทั้งวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต สภาประชาสังคมไทย และชุมชนท้องถิ่น ที่ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

จังหวัดสุโขทัย ได้พูดคุยร่วมกับนายจินตศักดิ์ แสงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการร่วมกับวุฒิอาสาฯ จ.สุโขทัย และผู้แทนศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมกระบวนการเกษตรเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ : แปลงสาธิตการเกษตรเพื่อผู้สูงอายุ และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงผู้ใหญ่กฐิน

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพูดคุยกับนางสุดใจ  ชมภูมิ รองนายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย และวุฒิอาสาฯ จ.พิษณุโลกและผู้แทนศูนย์ประสานงานองค์กรภาคประชาสังคม จังหวัดพิษณุโลก ถึงกระบวนการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติที่นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและจัดการตนเองได้ ณ บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง อีกทั้งได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ณ วิสาหกิจชุมชนสวนลุงเวทย์ อำเภอวัดโบสถ์ ต่อจากนั้นได้เข้าพบนายวิโรจน์  ยอดเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ หารือในประเด็นการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนศิลปะประดิษฐ์ กลุ่มจักสาน และผ้าทอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกับทั้ง 2 จังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้รับทราบความเป็นมา บทบาทหน้าที่ และประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ พร้อมที่จะรับการสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงาน ร่วมกับ วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าว : สุพัฒนา  ทองสุนทร 
ภาพ : ธีรันดร  โชติวรรณ 

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก 


ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก 

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก 

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก 

ภาพกิจกรรมพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงผู้ใหญ่กฐิน

ภาพกิจกรรมพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงผู้ใหญ่กฐิน

ภาพกิจกรรมพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงผู้ใหญ่กฐิน

ภาพกิจกรรมพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงผู้ใหญ่กฐิน

ภาพกิจกรรมพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงผู้ใหญ่กฐิน

ภาพกิจกรรมพื้นที่บ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก   

ภาพกิจกรรมพื้นที่บ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก   

ภาพกิจกรรมพื้นที่บ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก   

ภาพกิจกรรมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสวนลุงเวทย์ จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพกิจกรรมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสวนลุงเวทย์ จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพกิจกรรมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสวนลุงเวทย์ จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ภาพกิจกรรมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์