ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ NESDC  ITA  2022  Workshop
วันที่ 17 มี.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  7)
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สศช. และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้รับอนุมัติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (NESDC  ITA  2022  Workshop) ซึ่งมีนายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ และหัวหน้า ศปท. เป็นประธานฯ และเป็นวิทยากรอภิปรายร่วมกับคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้หัวข้อเรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรของ สศช.

นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้กล่าวต้อนรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกสำนัก กอง และศูนย์ ใน สศช. โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ได้เรียนรู้และรับทราบถึงความสำคัญ เกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี 2565 รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ด้วย

การประชุม NESDC  ITA  2022  Workshop นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศช. มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ ITA ตามแนวทาง
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ตลอดจนนำข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของ สศช. มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สศช. ให้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ต่อไป

ในปี 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ยังคงใช้ระบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA (ระบบ ITAS) ซึ่งรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินฯ จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และ 3) หลักฐานต่างๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ตาม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ผลการประเมิน ITA ของ สศช. ที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยผลการประเมินล่าสุดในปี 2564 สศช. มีคะแนนในภาพรวมในระดับสูงมาก ที่ระดับ ร้อยละ 96.13 โดยมีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูง 3 อันดับแรก คือ ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านการป้องกันการทุจริตและด้านคุณภาพการดำเนินงาน รวมทั้งมีคะแนนการประเมินฯ  IIT ที่ร้อยละ 91.1 และคะแนนการประเมินฯ EIT ที่ร้อยละ 96.01

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดสาระการประชุมดังกล่าว และสำนักงานฯ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สศช. และบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน สศช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเข้าร่วมทำแบบประเมิน ITA สศช. ได้ที่  https://bit.ly/3q5I0qT ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร สำนักงานเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์