ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกับ มพท. กำหนดจัดการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊กและยูทูป แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง 
วันที่ 3 มี.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  9)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ก (Facebook) และ ยูทูป (YouTube)” แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีวุฒิอาสาฯ จาก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสุพรรณบุรี จำนวนประมาณ 60 ท่าน เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากนายครรชิต  เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วย

ในโอกาสนี้ นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การบรรยายว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 สภาพัฒน์จึงได้จัดทำกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคีการพัฒนา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย 

สำนักงานฯ และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จึงจัดการอบรมแก่วุฒิอาสาฯ ในหัวข้อ "การใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube)” ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ได้มีทักษะในการใช้สื่อโชเชียลต่าง ๆ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานของธนาคารสมอง และให้คำชี้แนะต่อเครือข่ายต่อไปได้

ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ "ธนาคารสมอง” ว่า สืบเนื่องจาก สศช. ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมองรวบรวมข้อมูล จัดทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อนำวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว หรือผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีจิตอาสา มาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ทรงแนะนำให้เปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุที่ได้สั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นเวลายาวนานได้เป็นกองหนุน คอยปกป้องคุ้มครองประเทศ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมต่อไป ปัจจุบัน สศช. ได้เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้วุฒิอาสาสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นปีที่ 22 แล้ว โดยมีโครงการที่เกิดจากการขับเคลื่อนและประสานงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองมากกว่า 19,000 โครงการ

ต่อจากนั้น ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า หลักสูตรการฝึกอบรมในวันนี้ จะสอนผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ใช้งานให้สามารถสร้างสรรค์การใช้เฟซบุ๊กและยูทูปให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากผู้อบรมสนใจต้องการพัฒนาตนเองให้สามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ได้ สามารถติดตามและเข้าฝึกอบรมหลักสูตรอบรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ฟรีทางเฟซบุ๊กกลุ่ม เรโทร โอเค Retro OK 

หลังจากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง "การใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube)”  โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 2 ท่านได้แก่ นายธนายุทธ์  จิรัฐพงศ์  และนายวรโชติ  โพธาราม  นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส 

ทั้งนี้ นายครรชิต  เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท กล่าวในตอนท้ายว่าหลักสูตรการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก ขอให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้สื่อสารความรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมองผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ต่อไป

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : จักรพงศ์ สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์