ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านพระยาสุริยานุวัตร
วันที่ 1 มี.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  15)
วันนี้ (1 มีนาคม 2565) นางสาวลดาวัลย์  คำภา ประธานกรรมการมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มูลนิธิฯ กรรมการมูลนิธิฯ และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 และโอกาสอันเป็นมงคลอื่นๆ 

สำหรับคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ นางกัณณิกา  แจ้งนาม กรรมการและเหรัญญิก นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง กรรมการและเลขานุการ และนางจันทร์ทิพย์  ปาละนันทน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ได้แก่ นายสมเกียรติ  กิมาวหา รองผู้จัดการ นายณรงค์  ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ และอดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. อาทิ นายสุรชัย  คุ้มสิน อดีตผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นางสาวศศิธร  พลัตถเดช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ 

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร จัดตั้งขึ้นในปี 2535 เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ด้านการพัฒนาประเทศของพระยาสุริยานุวัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายสาธารณะในการพัฒนาประเทศ สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และผลงานทางวิชาเศรษฐศาสตร์ของพระยาสุริยานุวัตร เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ใช้บ้านของพระยาสุริยานุวัตรเป็นที่ทำการตั้งแต่ปี 2493 ตลอดมาถึงปัจจุบัน

พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมว่า เกิด บุนนาค (พ.ศ. 2405-2479) เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย ผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย และตำราการทูตเล่มแรกของไทย เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย ภายหลังจากที่พระยาสุริยานุวัตรถึงแก่อนิจกรรมแล้ว บุตรหลานของท่านได้อุทิศบ้านและที่ดินให้กับส่วนราชการเพื่อใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของท่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์