ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมร่วม ก.บ.ภ. - ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 23 ก.พ. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  5)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยในส่วนคณะกรรมการ ก.บ.ภ. มีนายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับคณะกรรมการ ก.น.จ. มีนางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล

นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า โดยดำเนินการให้มีความสอดคล้องกัน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (1) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวนรวม 1,854 โครงการ 40,822.6021 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนในกรอบวงเงิน จำนวน 1,409 โครงการ 29,284.2278 ล้านบาท และงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 445 โครงการ 11,538.3743 ล้านบาท (3) ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 937 โครงการ โดยให้สำนักงบประมาณให้ความสำคัญและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค (4) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2563 (5) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (6) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ และ อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ (1) การแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (2) การแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (3) การขับเคลื่อนพัฒนาการเชิงพื้นที่ : ตัวอย่างความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค (4) รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (5) รายงานการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข่าว : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
14 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์